0,-
poradíme
zavoláme
96,-
ONLINE
rýchlo, lacno
149,-
s podporou,
bez starostí


Pokuty za nesplnenie povinnosti ecb

Štátny dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ŠEI), ktorá môže udeľovať pokuty vlastníkom objektov, ale aj osobám vykonávajúcim certifikáciu. Za správne delikty môže ŠEI uložiť pokutu od 500 do 3000 EUR osobe právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vystupuje ako vlastník budovy:

  1. ak nevystaví energetický štítok na nápadnom mieste a verejnosti prístupnom mieste do 5 pracovných dní od prevzatia energetického certifikátu
  2. ak vlastník nezaobstará energetický certifikát aj keď podľa zákona mu táto povinnosť vyplýva
  3. ak vlastník neuschová energetický certifikát počas doby jeho platnosti
  4. ak pri predaji budovy neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi
  5. ak novému nájomcovi neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu
  6. ak novému nadobúdateľovi neodovzdá projektové energetické hodnotenie pri predaji nehnuteľnosti, alebo pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy
  7. ak neuvedie energetické ukazovatele integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu ako súčasť ponuky v reklame v komerčnom médiu