0,-
poradíme
zavoláme
96,-
ONLINE
rýchlo, lacno
149,-
s podporou,
bez starostí


ZÁKON č. 555/2005

z 8. novembra 2005

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§5
Energetická certifikácia

(1) Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov.

(2) Energetická certifikácia je povinná

  1. pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,

  2. pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,

  3. pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

. . .

§8
Povinnosti vlastníka budovy

(1) Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát

  1. ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak

  2. do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,

  3. ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

. . .

(4) Ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu, na ktorú ešte nie je vyhotovený energetický certifikát, je povinný poskytnúť nadobúdateľovi projektové energetické hodnotenie; rovnako je povinný postupovať, ak sa so stavbou ešte nezačalo, ale už je zhotovená projektová dokumentácia.

(5) Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

. . .

Ďalšie informácie si môžete stiahnuť a detailne preštudovať v zbierkach zákonov: