Efektívnejší spôsob získania energetického posudku.

Energetický certifikát ku kolaudácii.

Objednať za 169,-
Energetický certifikát ku kolaudácii je povinný pre novostavby a rekonštruované budovy, ktoré sú podľa zákona povinné získať kolaudačné rozhodnutie. Tento certifikát je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, pretože im umožňuje lepšie pochopiť energetické vlastnosti budovy a zistiť, kde môžu zlepšiť jej efektivitu a znížiť náklady na energie.

Energetický certifikát na plán obnovy

Objednať za 229,-
Energetický certifikát na plán obnovy domov je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, ktorí chcú zlepšiť energetickú efektivitu svojich domov. Certifikát umožňuje majiteľom budov lepšie pochopiť energetické vlastnosti svojho domu a zistiť, kde môžu zlepšiť jeho energetickú výkonnosť. Tento certifikát je tiež súčasťou plánu obnovy domov, ktorý môže byť použitý na získanie finančnej podpory pre obnovu domu.

Energetická štúdia na plán obnovy NOVINKA

Objednať LEN za 39,-

Energetická štúdia na plán obnovy domov poskytuje rýchly prehľad o energetickom výkone budovy a overuje opatrenia, ktoré majú byť prijaté na zlepšenie energetických parametrov budovy. Medzi tieto opatrenia môžu patriť izolácia stien a strechy, výmena okien, modernizácia systému kúrenia a ohrevu vody a iné zlepšenia navrhnuté klientom.

Keď si nie se istí, či Váš dom splní požiadavky na poskytnutie dotácie. Objednajte si našu energetickú štúdiu pre POO, vyplňte dotazník a do 24hodín sa dozviete, či sa Vám oplatí žiadať o dotáciu.

Kontakt na živý hotline SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Objednať zdarma

Ak máte otázky týkajúce sa našich produktov alebo služieb, neváhajte nás kontaktovať. Naše tímy sú pripravené zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by vás mohli zaujímať v súvislosti s energetickými posudkami a pomôcť vám pri rozhodovaní.

Ponúkame tiež podporu zákazníkom, takže ak máte problémy s našimi produktmi alebo službami, kontaktujte nás a budeme sa snažiť vyriešiť vaše problémy.

ZÁKON č. 555/2005

z 8. novembra 2005

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§5
Energetická certifikácia

(1) Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov.

(2) Energetická certifikácia je povinná

  1. pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,

  2. pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,

  3. pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

. . .

§8
Povinnosti vlastníka budovy

(1) Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát

  1. ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak

  2. do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,

  3. ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

. . .

(4) Ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu, na ktorú ešte nie je vyhotovený energetický certifikát, je povinný poskytnúť nadobúdateľovi projektové energetické hodnotenie; rovnako je povinný postupovať, ak sa so stavbou ešte nezačalo, ale už je zhotovená projektová dokumentácia.

(5) Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

. . .

Ďalšie informácie si môžete stiahnuť a detailne preštudovať v zbierkach zákonov: